Obchodní podmínky

Prodávající / Poskytovatel:

Synergy marketing, s.r.o.

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

Česká republika

IČ: 17594430

Neplátce DPH

Zapsáno: C 373679/MSPH Městský soud v Praze

E-mail: info@synergy-marketing.cz

Tel. +420 720 705 511

 

dále jen „Prodávající“

 

Kupující / uživatel

dále jen „Kupující“ 

 

Tyto Obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Zahrnuje i změny zákona o ochraně spotřebitele, ujednání § 2389a občanského zákoníku.

 

Kupující nákupem produktů/služeb uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu, resp. Smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu ve věcech digitálního obsahu. Ke každé smlouvě je vystavena příslušná faktura, nejedná-li se o plnění za poskytnutí osobních údajů viz. část “Digitální obsah”. Při tvorbě webu na míru obvykle Prodávající vystavuje faktury minimálně dvě – první vystavuje jako zálohu na prvotní práce a minimálně jednu doúčtovací dle dohody s Kupujícím.

 

OBJEDNÁVKA – DODACÍ PODMÍNKY – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – PŘEDÁNÍ – REKLAMACE

Smlouvu je možné uzavřít nákupem přes tyto webové stránky anebo také prostřednictvím prostředků vzdálené komunikace – mobilní telefony, mailovou komunikací, různými komunikačními kanály a přes sociální sítě, které umožňují uzavřít smlouvu na základě ústní či písemné dohody prostřednictvím těchto komunikačních prostředků, aniž by se Kupující a Prodávající fyzicky (osobně) setkali. Rozhodnutím spolupracovat, resp. potvrzením objednávky, způsob komunikace na dálku obě strany akceptují a výslovně s ní souhlasí.

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky obou stran formou výše uvedených komunikačních kanálů, tedy i telefonická ústní dohoda. Prodávající vystaví fakturu na zálohovou platbu a Kupující následnou úhradou této faktury přistupuje závazně ke spolupráci a také vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami. Tato záloha slouží na pokrytí nákladů prvotních prací (konzultací, tvorby webů), u tvorby webů se započítává do tvorby také komunikace bližších požadavků klienta, komunikace specifikace jeho požadavků. Kupující a Prodávající se před zahájením prací dohodnou na přibližném rámci celkové ceny webu, které zahrnuje i výše uvedenou komunikaci i konzultace s využitím vzdálené komunikace.

Při tvorbě webových stránek má klient možnost prvotní návrh titulní strany (či jiné předem dohodnuté stránky, na níž si obě strany odsouhlasí budoucí vzhled webových stránek) odmítnout a Prodávající je povinen dle konkrétní specifikace požadavků na úpravy a změny Kupujícím poskytnout Kupujícímu druhý návrh. Další požadované návrhy anebo pozdější změny vizuálu, fontů písma, barev či jiných grafických specifik, které si v rámci prvotního návrhu obě strany odsouhlasily, jsou již nad rámec předem dohodnuté ceny. Do odpracovaného času se počítají i průběžné konzultace a komunikace dalších požadavků i struktury stránek mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě, že kupující vyžaduje úpravu vzhledu webu, má nárok na jednu opravu designu s tím, že jasně písemně specifikuje své požadavky na změny, které je Prodávající povinen provést maximálně do 30 pracovních dnů od doručení připomínek k úpravám, které musí být v souladu s původním dohodnutým rozsahem dodávky.

Předem dohodnutá maximální cena, pokud se obě strany nedohodnou jinak, musí být dodržena s relevancí 15%, přičemž pokud klient svůj čas vyčerpá konzultacemi a opakovanými požadavky na úpravy, může nastat situace, že rozsah webu nemusí být ze strany Prodejce dokončen v původně dohodnutém rozsahu. Tzn. pokud Kupující časový fond na zakázku vyčerpá konzultacemi a požadavky na úpravy, má Prodávající nárok adekvátně zmenšit objem fyzické práce na webu a předat tak Kupujícímu dílo v dohodnuté ceně v nedokončeném stavu, popřípadě informovat Klienta o propracovanosti časového fondu a vyčíslit případný doplatek, nad rámec výše uvedené relevance, pro úplné dokončení díla v dohodnutém rozsahu. V případě, že v průběhu tvorby webu Kupující rozšíří rozsah webu či navýší své nároky na jeho obsah, a tento požadavek vede k navýšení časové náročnosti pro tvorbu, Kupující je povinen uhradit práci nad rámec původní dohody i výše uvedené relevance.

Prodávající si vyhrazuje právo hotové dílo Kupujícímu převést na jeho doménu do čtyř pracovních dnů po připsání konečné vyfakturované částky na účet Prodávajícího. Doména ani hosting není součástí dodávky a Kupující si je povinen si ji zajistit na své vlastní náklady. Pokud je součástí dodávky předem dohodnuto propojení mailingových nástrojů a jiných aplikací, Prodávající tyto služby propojí s předem dohodnutým hostingem (Wp-hosting.cz) klientovi v rámci ceny dodávky. Pokud Kupující trvá využití jiného poskytovatele hostingových služeb, Prodávající má právo účtovat vícepráce spojené s propojením těchto aplikací s jiným než doporučeným poskytovatelem hostingu. Cookie lišta, obchodní podmínky a jiné zákonem dané úpravy jsou nad rámec základní dodávky a jsou hrazeny Poskytovateli nad rámec smluvené ceny či dodány vyhotovené.

Prodávající neodpovídá za obsah webu, jeho věcnou či právní korektnost či správnost sdělení, ani za případná porušení autorských práv vztahujících se k použitému obsahu. Prodávající nenese žádnou právní odpovědnost za obsah webu, jeho příloh či zákonem předepsaných klauzulí a náležitostí.

Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené s využitím dálkové komunikace odstoupit bez udání důvodů ve 14 denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy se netýká poskytování služeb – konzultace a tvorba či úpravy webových stránek – kdy okamžikem objednání a uhrazením faktury dáváte výslovný souhlas k jejich splnění /souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, čímž zaniká nárok na možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů od uzavření.

Od Kupní smlouvy může Kupující odstoupit v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Prodávající má nárok od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností plynoucích z Kupní smlouvy Kupujícím, a to v případě stanovených zákonem a také v případě, že Kupující nedodá požadované podklady pro tvorbu webu v dohodnutém termínu. Pokud nedodá kupující podklady pro tvorbu webu do 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy, pozbývá nároku na dodržení jakýchkoliv termínů na tvorbu webu, přičem Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu jeden náhradní termín na zahájení tvorby maximálně do 90 dnů od dodání kompletních podkladů Prodávajícímu.

Je-li faktura po splatnosti více než 7 dní, kupní smlouva pozbývá platnosti, přičemž nezaniká povinnost úhrady za provedené práce. V případě neposkytnutí potřebných podkladů a informací k plnění služby (konzultace či tvorby webu) ze strany Kupujícího ve lhůtě delší než 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy, má Prodávající nárok odstoupit od smlouvy bez povinnosti vrátit první zálohovou platbu Kupujícímu zpět. Nárok na dodržení termínu pro zahájení prací (tvorby webu či konzultací) propadá v případě, že klient nedodá podklady minimálně týden před dohodnutým termínem pro zahájení prací. Prodávající je v tomto případě povinen nabídnout Kupujícímu náhradní termín pro zahájení tvorby v době maximálně 30 dnů a s termínem dokončení prací ve lhůtě maximálně 90 dnů, přičemž je-li dodání kompletních podkladů opět nedodrženo, jeho práva na tvorbu zanikají, stejně jako nárok na vrácení zálohové platby.

Následná důležitá údržba webu a technického řešení / nutné aktualizace:  Prodejce důrazně doporučuje zajistit pravidelnou údržbu a aktualizace webu odborníkem (na měsíční bázi), pro dodržení záručních podmínek je nutná údržba přímo Prodejcem samotným. Aktualizace a pravidelná údržba je nutná pro udržení webu v neustále bezvadném technickém stavu – aby veškeré jeho funkce a technická řešení fungovaly bezchybně a dlouhodobě. V případě, že si kupující nezajistí aktualizace a zálohy webu odborníkem, dodavatel není schopen ručit za poruchy, případné nedostatky ve správné funkčnosti webu i jeho životnosti. Případné opravy/úpravy je nutné následně hradit v aktuální hodinové sazbě dodavatele.

Záruka a případná práva vznikající z vadného plnění, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ. Reklamaci je nutno provést písemně bez zbytečných odkladů Prodávajícímu. Akceptace záruky není možná, provádí-li zásahy do webu kdokoli jiný než Prodávající, a není možné jednoznačně vyloučit cizí zavinění. Také není možné uplatnit reklamaci, není-li web pravidelně odborně aktualizován Prodávajícím (aktualizace je vhodné provádět 1x měsíčně, je-li lhůta delší než tři měsíce, není možné garantovat bezchybný chod webu a jeho napojení na další systémy). Zajištění aktualizací si Kupující musí sjednat /objednat u Prodávajícího z vlastní iniciativy a svobodné vůle. Prodávající není povinen Kupujícího k aktualizacím a údržbě webu vyzívat. Zásahy Kupujícím i jakýmkoliv jiným subjektem a případné závady vyplývající z nevhodného či neodborného zásahu nelze krýt záručními podmínkami a jakékoliv odstranění závad či nápravu stavu hradí v plné výši Kupující.

Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího, která je předmětem Kupní smlouvy. GDPR – podmínky na ochranu osobních údajů jsou na www.synergy-marketing.cz vyřešeny samostatně. Kupní smlouvu uzavírají obě strany dobrovolně, bez nátlaku a předpokladu, že se Kupující ve svém vlastním zájmu s těmito důkladně seznámil před provedením objednávky, resp. potvrzením Kupní smlouvy a podmínky Prodejce v plném rozsahu akceptuje.

 

Digitální obsah

 Obecná ujednání o digitálním obsahu pro produkt 123web a tzv. magnet či jiný digitální obsah zdarma, kde Kupující namísto finanční odměny poskytuje osobní údaje: 

Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se poskytovatel zavazuje zpřístupnit uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a Kupující se zavazuje platit za to odměnu. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku. 

Není-li ze specifických důvodů sjednáno jinak, poskytovatel se zavazuje zpřístupnit uživateli digitální obsah bezodkladně po připsání ceny na účet poskytovatele. 

Je-li poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může uživatel odstoupit od smlouvy, nesplní-li poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly. 

Není-li sjednáno mezi poskytovatelem a uživatelem jinak, součástí dodávky nejsou aktualizace digitálního obsahu. 

Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že uživatel namísto odměny poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je poskytovatel zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností.

Odpovědnost za vady při poskytování digitálního obsahu 

Uživatel je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. Uživatel v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí digitálního obsahu. V takovém případě, je-li to možné, může uživatel požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní uživatel u poskytovatele e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace poskytovatel potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobil uživateli značné obtíže. Není-li uživatel v postavení spotřebitele, odpovídá poskytovatel za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a uživatel je vytkne bezodkladně.

Uživatel v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatel vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Uživatel není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou. 

Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje uživatele namísto odměny, nemůže uživatel požadovat přiměřenou slevu. 

Peněžité částky, které má poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat uživateli, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud uživatel odstoupí od smlouvy, vrátí poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy uživatel uplatnil u poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku). 

Vady digitálního obsahu u produktu 123web je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu:info@synergy-marketing.cz, nejpozději však do 14 dnů od jeho zakoupení. Po delším časovém úseku již není možné určit, zda Kupující plně nevyužil poskytnutý obsah, zakoupené know-how, v plné výši pro své potřeby, tudíž není možné nárokovat si vrácení ani poměrné části plnění. 

Poskytovatel reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Poskytovatel se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle, než 30 dnů, podá uživateli do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.  

Recenze / reference jsou u služeb i digitálních produktů získávány od našich reálných zákazníků, tito recenze zasílají přes prostředky dálkové komunikace (mail, sms, messenger, What´s App, Viber aj.) nebo je sami zveřejňují na sociálních sítích pod svým profilem. Klienti zasláním či zveřejněním vyjadřují souhlas Prodávajícímu s jejich veřejným i komerčním využitím.

Prodávající si vyhrazuje možnost všeobecné obchodní podmínky jednostranně měnit. Pro daného Kupujícího platí tyto podmínky, které jsou právě aktuální na výše uvedených webových stránkách v době, kdy uzavřeli Kupní smlouvu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 31.12.2022 do odvolání či aktualizace.