Prodávající:

Synergy marketing
Ing. Magda Malá
687 37 Polešovice 517
Česká republika
IČ: 09069224
Neplátce DPH

E-mail: magda@synergy-marketing.cz

dále jen „prodávající“

Tyto Obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kupující:

Kupující nákupem produktů/služeb uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu. Ke každé smlouvě je vystavena příslušná faktura. Obvykle Prodávající vystavuje faktury minimálně dvě – první vystavuje jako zálohu na prvotní práce a minimálně jednu doúčtovací dle dohody s Kupujícím.

OBJEDÁVKA – DODACÍ PODMÍNKY – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – PŘEDÁNÍ – REKLAMACE

Smlouvu je možné uzavřít nákupem přes tyto webové stránky anebo také prostřednictvím prostředků vzdálené komunikace – mobilní telefony, mailovou komunikací, různými komunikačními kanály a přes sociální sítě, které umožňují uzavřít smlouvu na základě ústní či písemné dohody prostřednictvím těchto komunikačních prostředků, aniž by se Kupující a Prodávající fyzicky (osobně) setkali. Rozhodnutím spolupracovat, resp. potvrzením objednávky, způsob komunikace na dálku obě strany akceptují a výslovně s ní souhlasí.

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky obou stran formou výše uvedených komunikačních kanálů, tedy i telefonická ústní dohoda. Prodávající vystaví fakturu na zálohovou platbu a Kupující následnou úhradou této faktury přistupuje závazně ke spolupráci. Tato záloha slouží na pokrytí nákladů prvotních prací (konzultací, tvorby webů), u tvorby webů se započítává do tvorby také komunikace bližších požadavků klienta, komunikace specifikace jeho požadavků. Kupující a Prodávající se před zahájením prací dohodnou na přibližném rámci celkové ceny webu, které zahrnuje i výše uvedenou komunikaci i konzultace s využitím vzdálené komunikace.

Při tvorbě webových stránek má klient možnost prvotní návrh titulní strany (či jiné předem dohodnuté stránky, na níž si obě strany odsouhlasí budoucí vhled webových stránek) odmítnout a Prodávající je povinen dle konkrétní specifikace požadavků na úpravy a změny Kupujícím poskytnout Kupujícímu druhý návrh. Další požadované návrhy anebo pozdější změny vizuálu, fontů písma, barev či jiných grafických specifik, které si v rámci prvotního návrhu obě strany odsouhlasily, jsou již nad rámec předem dohodnuté ceny. Do odpracovaného času se počítají i průběžné konzultace a komunikace dalších požadavků i struktury stránek mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě, že kupující vyžaduje úpravu vzhledu webu, má nárok na jednu opravu designu s tím, že jasně písemně specifikuje své požadavky na změny, které je Prodávající povinen provést maximálně do 30 pracovních dnů od doručení připomínek k úpravám, které musí být v souladu s původním dohodnutým rozsahem dodávky.

Předem dohodnutá maximální cena, pokud se obě strany nedohodnou jinak, musí být dodržena s relevancí 15%, přičemž pokud klient svůj čas vyčerpá konzultacemi a opakovanými požadavky na úpravy, může nastat situace, že rozsah webu nemusí být ze strany Prodejce dokončen v původně dohodnutém rozsahu. Tzn. pokud Kupující časový fond na zakázku vyčerpá konzultacemi a požadavky na úpravy, má Prodávající nárok adekvátně zmenšit objem fyzické práce na webu a předat tak Kupujícímu dílo v dohodnuté ceně v nedokončeném stavu, popřípadě informovat Klienta o propracovanosti časového fondu a vyčíslit případný doplatek, nad rámec výše uvedené relevance, pro úplné dokončení díla v dohodnutém rozsahu. V případě, že v průběhu tvorby webu Kupující rozšíří rozsah webu či navýší své nároky na jeho obsah, a tento požadavek vede k navýšení časové náročnosti pro tvorbu, Kupující je povinen uhradit práci nad rámec původní dohody i výše uvedené relevance.

Prodávající si vyhrazuje právo hotové dílo Kupujícímu převést na jeho doménu do čtyř pracovních dnů po připsání konečné vyfakturované částky na účet Prodávajícího. Doména ani hosting není součástí dodávky a Kupující si je povinen si ji zajistit na své vlastní náklady. Pokud je součástí dodávky předem dohodnuto propojení mailingových nástrojů a jiných aplikací, Prodávající tyto služby propojí s předem dohodnutým hostingem (Wp-hosting.cz) klientovi v rámci ceny dodávky. Pokud Kupující trvá využití jiného poskytovatele hostingových služeb, Prodávající má právo účtovat vícepráce spojené s propojením těchto aplikací s jiným než doporučeným poskytovatelem hostingu.

Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené s využitím dálkové komunikace odstoupit bez udání důvodů ve 14 denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy se netýká poskytování služeb – konzultace a tvorba či úpravy webových stránek – kdy okamžikem objednání a uhrazením dáváte výslovný souhlas k jejich splnění, čímž pozbýváte nároku na možnost odstoupení od smlouvy. 

Od Kupní smlouvy může Kupující odstoupit v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Prodávající má nárok od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností plynoucích z Kupní smlouvy Kupujícím, a to v případě stanovených zákonem a také v případě, že Kupující nedodá požadované podklady pro tvorbu webu v dohodnutém termínu. Pokud nedodá kupující podklady pro tvorbu webu do 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy, pozbývá nároku na dodržení jakýchkoliv termínů na tvrobu webu, přičem Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu jeden náhradní termín na zahájení tvorby maximálně do 90 dnů od dodání kompletních podkladů Prodávajícímu.

Je-li faktura po splatnosti více než 7 dní, kupní smlouva pozbývá platnosti, přičemž nezaniká povinnost úhrady za provedené práce. V případě neposkytnutí potřebných podkladů a informací k plnění služby (konzultace či tvorby webu) ze strany Kupujícího ve lhůtě delší než 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy, má Prodávající nárok odstoupit od smlouvy bez povinnosti vrátit první zálohovou platbu Kupujícímu zpět. Nárok na dodržení termínu pro zahájení prací (tvorby webu či konzultací) propadá v případě, že klient nedodá podklady minimálně týden před dohodnutým termínem pro zahájení prací. Prodávající je v tomto případě povinen nabídnout Kupujícímu náhradní termín pro zahájení tvorby v době maximálně 30 dnů a s termínem dokončení prací ve lhůtě maximálně 90 dnů, přičemž je-li dodání kompletních podkladů opět nedodrženo, jeho práva na tvorbu zanikají, stejně jako nárok na vrácení zálohové platby.

Záruka a případná práva vznikající z vadného plnění, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ. Reklamaci je nutno provést písemně bez zbytečných odkladů Prodávajícímu.

Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího, která je předmětem Kupní smlouvy. GDPR – podmínky na ochranu osobních údajů jsou na www.synergy-marketing.cz vyřešeny samostatně. Kupní smlouvu uzavírají obě strany dobrovolně, bez nátlaku a předpokladu, že se Kupující ve svém vlastním zájmu s těmito důkladně seznámil před provedením objednávky, resp. potvrzením Kupní smlouvy a podmínky Prodejce v plném rozsahu akceptuje.

Prodávající si vyhrazuje možnost všeobecné obchodní podmínky jednostranně měnit. Pro daného Kupujícího platí tyto podmínky, které jsou právě aktuální na výše uvedených webových stránkách v době, kdy uzavřeli Kupní smlouvu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2020 do odvolání či aktualizace.